De gemeente Arnhem heeft besloten dat de adviesraad sociaal domein bestaat uit twee deeladviesraden. Dit zijn adviesraad Jeugd & Wmo en de adviesraad Werk & Inkomen. De wetgeving van het sociaal domein vraagt van gemeenten om in de verordening te regelen hoe ingezetenen betrokken worden bij de totstandkoming van het beleid in het sociale domein in het algemeen.

De adviesraad is de vertegenwoordiging van inwoners om mee te denken en mee te praten over de ontwikkelingen in het sociale domein in een gemeente. De adviesraden adviseren de gemeente Arnhem gevraagd en ongevraagd over de ontwikkelingen en uitvoering van het beleid ten aanzien van jeugdhulp (Jeugdwet), Wmo (wet Maatschappelijke ondersteuning) en Werk en Inkomen (Participatiewet).

De adviesraad is onafhankelijk, leden mogen geen lid zijn van de gemeenteraad of een bestuurscommissie, daarnaast mogen zij niet werkzaam zijn bij de gemeente Arnhem, dan wel bij een instelling die belang heeft bij het gemeentelijk beleid, tenzij het college overtuigd is van de onafhankelijkheid van het betreffende lid. Leden hebben zitting op persoonlijke tittel zonder ruggespraak en moeten woonachtig zijn in de gemeente Arnhem.

De adviesraad Werk & Inkomen bestaat uit 7 leden. De leden worden door de raad geworven en vervolgens door de gemeente Arnhem benoemd voor de duur van vier jaar.

Missie

Het geven van gevraagd en ongevraagd advies op pragmatisch, flexibele en concrete wijze over de ontwikkeling en uitvoering van beleid op het gebied van de Participatiewet. Meedenken bij de ontwikkeling van beleidsvoorstellen van de gemeente op het gebied van Participatie/Werk/inkomen/Armoede/inburgering e.a. waarbij het signaal vanuit burgerperspectief en ketenpartners wordt meegenomen.

Visie

Wij willen kwalitatief goede adviezen verstrekken waardoor wij een erkend, volwaardig en onafhankelijk adviesorgaan zijn.

Strategie en werkwijze

Onze aanpak is om ons goed in te lezen, kennis te vergaren in de dossiers waar de focus ligt voor werk of inkomen. Ons te laten informeren door allerlei partijen en belanghebbenden. Vervolgens wordt die wetenschap en kennis vertaald in de richting van concrete kwalitatief goede adviezen ten behoeve van beleid (inclusief uitvoering) van de gemeente Arnhem (mondeling en schriftelijk). De adviesraad werkt bij voorkeur met werkgroepen bestaande uit minimaal 2 leden en maximaal 4 leden. Deze leden verdiepen zich in een specifiek onderwerp binnen werk of inkomen.

Werk Dossier: Sylvia, Marijke en Jan
Inkomen Dossier: Nanda en Sylvia