Main Content

Wij zijn betrokken meedenkers

Met ingang van 1 november 2016 heeft het college van Burgemeester en Wethouders de adviesraad Werk & Inkomen aangewezen als klankbord voor het Werk & Inkomen- beleid in de gemeente Arnhem. De adviesraad Werk & Inkomen adviseert, gevraagd en ongevraagd, het college van burgemeester en wethouders van Arnhem in het kader van Werk & Inkomen.

De adviesraad Werk & Inkomen wil op die wijze een inhoudelijke bijdrage leveren aan het gemeentelijk beleid, zodat alle inwoners van Arnhem op een volwaardige wijze kunnen participeren. De adviesraad bestaat uit 7 leden, allen onafhankelijke vrijwilligers. Indien nodig treedt zij in overleg met de adviesraad Jeugd & Wmo om bij gezamenlijke advisering input vanuit participatieperspectief te geven.

Uitgebrachte adviezen

Persbericht Adviesraad Werk&Inkomen: sluit een overeenkomst

De financieel en maatschappelijk kwetsbare Arnhemmer verdient een effectieve ondersteuning.  De Arnhemse Adviesraad Werk& Inkomen vindt dat inwoners die ondersteuning van de gemeente krijgen in het kader van de participatiewet, een effectieve begeleiding en nazorg verdienen. Bijvoorbeeld …

Jaarverslag adviesraad Arnhem W&I 2020 & 2019

In dit jaarverslag legt de Adviesraad Werk & Inkomen (Participatiewet) verantwoording af over de verrichte werkzaamheden van het afgelopen jaar. Basis voor de werkzaamheden van de adviesraad zijn de "verordening", het huishoudelijk reglement en de participatie wet. De Adviesraad geeft gevraagd …

Dossier financiële situatie Sociaal Domein

Naar aanleiding van de collegebrief d.d. 11 december 2018 over de financiële ontwikkelingen in het zorgdomein, is er vanuit de drie Adviesraden begin 2019 diverse malen overleg geweest met betrokken beleidsambtenaren van de gemeente Arnhem. Uit deze overleggen is een advies voortgekomen dat op 8 …