Main Content

Wij zijn er om jou te helpen

Met ingang van 1 november 2016 heeft het college van Burgemeester en Wethouders de adviesraad Werk & Inkomen aangewezen als klankbord voor het Werk & Inkomen- beleid in de gemeente Arnhem. De adviesraad Werk & Inkomen adviseert, gevraagd en ongevraagd, het college van burgemeester en wethouders van Arnhem in het kader van Werk & Inkomen.

De adviesraad Werk & Inkomen wil op die wijze een inhoudelijke bijdrage leveren aan het gemeentelijk beleid, zodat alle inwoners van Arnhem op een volwaardige wijze kunnen participeren. De adviesraad bestaat uit 7 leden en zal in nauwe samenwerking met de adviesraden Jeugdhulp en Wmo aan gemeenschappelijke adviezen op overkoepelende beleidsterreinen geven.

Dossier wijkteams

Arnhem telt 24 wijken, geclusterd in acht gebieden. Elk met een eigen verhaal over het ontstaan van de wijk, het leven in de wijk en dromen voor de toekomst. De gemeente is verantwoordelijk voor (jeugd)zorg, welzijn, werk en inkomen. Ieder gebied heeft een eigen team leefomgeving tbv het publieke …

Dossier Werk

Het oprichten van een arbeidontwikkelbedrijf met als speerpunten : Scalabor, werk en scholing , de arbeidsketen analyse, etc. Hierin worden de adviezen geplaatst : matchen op werk, werk en scholing en scalabor. …

Dossier Inclusie in Arnhem

De gemeente stelt in 2018 een Inclusie agenda op. Dit n.a.v. het VN verdrag voor de rechten van de mensen met een beperking. Hoe staat dit in relatie met Werk en Inkomen. De gemeente Arnhem gaat met ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers van relevante organisaties in gesprek. Zie …

Bekijk het overzicht

Bijeenkomsten

De adviesraad komt twee keer per maand bij elkaar om te vergaderen. De data worden onder bijeenkomsten vermeld.

Doelgroepen

Voor het geven van ons advies gebruiken wij de informatie die wij krijgen vanuit de gemeente en inwoners.