Main Content

Wij zijn er om jou te helpen

Met ingang van 1 november 2016 heeft het college van Burgemeester en Wethouders de adviesraad Jeugd & Wmo aangewezen als klankbord voor het Jeugd en Wmo beleid in de gemeente Arnhem. De adviesraad Jeugd & Wmo adviseert, gevraagd en ongevraagd, het college van Burgemeester en Wethouders van Arnhem in het kader van Jeugd & Wmo.

De adviesraad Jeugd & Wmo wil op die wijze een inhoudelijke bijdrage leveren aan het gemeentelijk beleid, zodat alle inwoners van Arnhem op een volwaardige wijze kunnen participeren. De adviesraad bestaat uit 13 leden en zal in nauwe samenwerking met de adviesraad Werk & Inkomen gemeenschappelijke adviezen op overkoepelende beleidsterreinen geven aan B&W.

Uitgebrachte adviezen

Ongevraagd advies evaluatie PGB GK

In de verordening Wmo en Jeugdhulp, die eind 2018 is vastgesteld, zijn de voorwaarden voor het toekennen van het formele (bedrijfsmatige) en informele tarief voor een persoonsgebonden budget (PGB) aangepast. Bij het vaststellen van de verordening in de Raad heeft wethouder van der Zee een …

Ongevraagd advies website Sociale Kaart

Tot onze vreugde heeft de gemeente Arnhem inmiddels een website waarop de diverse sociale voorzieningen in Arnhem zijn vermeld: https://arnhem.socialekaartnederland.nl/. Dat dit “tot onze vreugde” is, zal u niet verbazen: immers in een advies d.d. 17 maart 2017 aan toenmalig wethouder A. Haga hebben …