Main Content

Wij zijn er om jou te helpen

Met ingang van 1 november 2016 heeft het college van Burgemeester en Wethouders de adviesraad Jeugd & Wmo aangewezen als klankbord voor het Jeugd en Wmo beleid in de gemeente Arnhem. De adviesraad Jeugd & Wmo adviseert, gevraagd en ongevraagd, het college van Burgemeester en Wethouders van Arnhem in het kader van Jeugd & Wmo.

De adviesraad Jeugd & Wmo wil op die wijze een inhoudelijke bijdrage leveren aan het gemeentelijk beleid, zodat alle inwoners van Arnhem op een volwaardige wijze kunnen participeren. De adviesraad bestaat uit 13 leden en zal in nauwe samenwerking met de adviesraad Werk & Inkomen gemeenschappelijke adviezen op overkoepelende beleidsterreinen geven aan B&W.

Uitgebrachte adviezen

Gevraagd advies evaluatie beleidsregels

Evaluatie beleidsregels WMO en Jeugd, gemeente Arnhem, rapport nr. 2022/238. Daarnaast zijn in dit advies opmerkingen verwerkt die de Adviesraad zijn aangereikt door de APCG en door Bijzonder Arnhem, waarvoor dank. Daarbij zij opgemerkt dat alleen de adviesraad verantwoordelijkheid draagt voor de …

Inwonerservaringsonderzoek 2021

De Adviesraad Jeugd & WMO is in eerste instantie gevraagd mee te denken over de wijze waarop het onderzoek is ingericht. In tweede instantie is de Adviesraad in september 2022 gevraagd te reageren op het conceptrapport om zodoende samen met I&O research tot een definitieve versie te komen. …

Nieuws

Adviesraad in gesprek met de wethouders

Onlangs op 3 december 2021 sprak een delegatie van de adviesraad met de wethouders Roeland van der Zee en Bob Roelofs. Beiden zijn onder andere belast met zaken in het sociaal domein waaronder de zorg en het onderwijs. Enkele beleidsambtenaren namen eveneens deel.

Doel van het gesprek was elkaar beter te leren kennen en te verkennen wat we voor elkaar kunnen beteken.
Zo werd duidelijk op welke gebieden het college graag adviezen ontvangt van de adviesraad en hoe deze kan dienen als sparringpartner voor het college. Bij haar adviezen vormt het perspectief van de burger voor de adviesraad steeds het vertrekpunt. Daarbij helpt het als de adviesraad goed in contact is met de burgers van Arnhem. Ook bij het college bestaat deze behoefte. We zoeken samen naar wegen om dat contact vorm en inhoud te geven.

Afgesproken is onder andere dat we in de toekomst periodiek met de wethouders rond de tafel gaan en we de lijntjes kort houden.

Eerder uitgebrachte adviezen en de reacties daarop van het college kunt u lezen op deze site.