Onze missie is het geven van advies over beleid om Jeugd & Wmo te verbeteren. Samen proberen we te zorgen dat Jeugd & Wmo aansluit bij de cultuur en behoefte van de inwoners die gebruik (gaan) maken van de jeugdhulpverlening en wmo. Dit doen we door in gesprek te gaan met inwoners, de gemeente Arnhem en professionals in de wijk en daarbuiten.

De adviesraad Jeugd & Wmo heeft als taak het college van B&W gevraagd en ongevraagd te adviseren en te informeren over jeugdhulpverlening en Wmo-beleid, en belangrijke ontwikkelingen op het terrein van het sociaal domein te signaleren. Wethouders en ambtenaren informeren de adviesraad tijdig over de inhoud van nieuwe plannen op het terrein van jeugdhulpverlening en het sociaal domein.

De adviesraad Jeugd & Wmo zal voor de advisering gebruikmaken van de inbreng van Arnhemmers: burgers en professionals en onderhoudt daartoe contact met o.a. wijkteams, belangenorganisaties en doelgroepen. De terugkoppeling hiervan vindt plaats tijdens de vergaderingen van de Adviesraad. Belangstellenden kunnen zich wenden tot de Adviesraad Jeugd & Wmo via info@adviesraadarnhem.nl