Main Content

Wij zijn er om jou te helpen

Met ingang van 1 november 2016 heeft het college van Burgemeester en Wethouders de adviesraad Wmo aangewezen als klankbord voor het Wmo-beleid in de gemeente Arnhem. De adviesraad Wmo adviseert, gevraagd en ongevraagd, het college van burgemeester en wethouders van Arnhem in het kader van de Wmo.

De adviesraad Wmo wil op die wijze een inhoudelijke bijdrage leveren aan het gemeentelijk beleid, zodat alle inwoners van Arnhem op een volwaardige wijze kunnen participeren. De adviesraad bestaat uit 7 leden en zal in nauwe samenwerking met de adviesraden Jeugdhulp en Werk & Inkomen aan gemeenschappelijke adviezen op overkoepelende beleidsterreinen geven.

Uitgebrachte adviezen

Dossier Financiƫle situatie Sociaal Domein

Naar aanleiding van de collegebrief d.d. 11 december 2018 over de financiĆ«le ontwikkelingen in het zorgdomein, is er vanuit de drie Adviesraden begin 2019 diverse malen overleg geweest met betrokken beleidsambtenaren van de gemeente Arnhem. Uit deze overleggen is een advies voortgekomen dat op 8 …

Dossier Versterking Mantelzorg en Respijtzorg

Bericht 27 maart 2019 Op 21 maart 2019 heeft de ondertekening plaatsgevonden van het Arnhems Mantelzorg Akkoord. Dit akkoord is overeengekomen met de volgende kernpartners: gemeente Arnhem, Sociale wijkteams, Stichting Mantelzorg & vrijwillige thuishulp (MVT Arnhem), Stichting Welzijn Ouderen …

Bekijk alle dossiers

Bijeenkomsten

De adviesraad komt maandelijks bij elkaar om te vergaderen. De data worden onder bijeenkomsten vermeld.

Doelgroepen

De leden van de adviesraad Wmo richten zich op negen beleidsterreinen: Allochtonen, Dak- en thuislozen, Geestelijke Gezondheidszorg, Lichamelijk Gehandicapten, Mantelzorgers, Senioren, (licht) Verstandelijk Gehandicapten, Vrijwilligers en Vrouwenopvang.