Main Content

Wij zijn er om jou te helpen

Met ingang van 1 november 2016 heeft het college van Burgemeester en Wethouders de adviesraad Wmo aangewezen als klankbord voor het Wmo-beleid in de gemeente Arnhem. De adviesraad Wmo adviseert, gevraagd en ongevraagd, het college van burgemeester en wethouders van Arnhem in het kader van de Wmo.

De adviesraad Wmo wil op die wijze een inhoudelijke bijdrage leveren aan het gemeentelijk beleid, zodat alle inwoners van Arnhem op een volwaardige wijze kunnen participeren. De adviesraad bestaat uit 7 leden en zal in nauwe samenwerking met de adviesraden Jeugdhulp en Werk & Inkomen aan gemeenschappelijke adviezen op overkoepelende beleidsterreinen geven.

Uitgebrachte adviezen

Dossier Advies Ervaringen Wmo-beleid gemeente Arnhem

De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is er voor mensen die ondersteuning nodig hebben om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen, maar ook voor mensen die hulp nodig hebben om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Omdat het op eigen kracht of met hulp van de omgeving niet meer …

Dossier Aanpassing van verordeningen Wmo en Jeugdhulp

Bespreking aanpassing verordeningen Wmo en Jeugdhulp De gemeenteraad heeft in de maanden oktober en november 2018 enkele malen intensief gesproken over de nieuwe verordeningen die moeten ingaan per 1 januari 2019. Daarbij heeft ook het advies dat de Adviesraden Jeugdhulp en Wmo hebben ingediend een …

Dossier Ontschotten

De financiering van de zorg in Nederland verloopt via diverse ¬†financieringskanalen. Per kanaal wordt zo goed mogelijk afgekaderd wie toegang heeft tot dat kanaal. Dit afkaderen leidt tot schotten. Dit belemmert de toegang van zorg of overdracht of innovaties. Uiteindelijk¬†¬†wordt de burger niet …

Bekijk alle dossiers

Bijeenkomsten

De adviesraad komt maandelijks bij elkaar om te vergaderen. De data worden onder bijeenkomsten vermeld.

Doelgroepen

De leden van de adviesraad Wmo richten zich op negen beleidsterreinen: Allochtonen, Dak- en thuislozen, Geestelijke Gezondheidszorg, Lichamelijk Gehandicapten, Mantelzorgers, Senioren, (licht) Verstandelijk Gehandicapten, Vrijwilligers en Vrouwenopvang.