Main Content

Wij zijn er om jou te helpen

Met ingang van 1 november 2016 heeft het college van Burgemeester en Wethouders de adviesraad Wmo aangewezen als klankbord voor het Wmo-beleid in de gemeente Arnhem. De adviesraad Wmo adviseert, gevraagd en ongevraagd, het college van burgemeester en wethouders van Arnhem in het kader van de Wmo.

De adviesraad Wmo wil op die wijze een inhoudelijke bijdrage leveren aan het gemeentelijk beleid, zodat alle inwoners van Arnhem op een volwaardige wijze kunnen participeren. De adviesraad bestaat uit 7 leden en zal in nauwe samenwerking met de adviesraden Jeugdhulp en Werk & Inkomen aan gemeenschappelijke adviezen op overkoepelende beleidsterreinen geven.

Uitgebrachte adviezen

Dossier Aanbesteding Dagbesteding en Begeleiding

De Adviesraad Wmo deelt onderstaande oproep van de gemeente Arnhem graag via deze website. Een werkgroep vanuit de Adviesraad Wmo is betrokken bij het proces van de nieuwe aanbesteding en heeft de gemeente Arnhem geadviseerd ervaringen bij de gebruikers en/of hun mantelzorger van de producten …

Dossier Versterking Mantelzorg en Respijtzorg

Bericht 27 maart 2019 Op 21 maart 2019 heeft de ondertekening plaatsgevonden van het Arnhems Mantelzorg Akkoord. Dit akkoord is overeengekomen met de volgende kernpartners: gemeente Arnhem, Sociale wijkteams, Stichting Mantelzorg & vrijwillige thuishulp (MVT Arnhem), Stichting Welzijn Ouderen …

Dossier Advies Ervaringen Wmo-beleid gemeente Arnhem

De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is er voor mensen die ondersteuning nodig hebben om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen, maar ook voor mensen die hulp nodig hebben om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Omdat het op eigen kracht of met hulp van de omgeving niet meer …

Bekijk alle dossiers

Bijeenkomsten

De adviesraad komt maandelijks bij elkaar om te vergaderen. De data worden onder bijeenkomsten vermeld.

Doelgroepen

De leden van de adviesraad Wmo richten zich op negen beleidsterreinen: Allochtonen, Dak- en thuislozen, Geestelijke Gezondheidszorg, Lichamelijk Gehandicapten, Mantelzorgers, Senioren, (licht) Verstandelijk Gehandicapten, Vrijwilligers en Vrouwenopvang.