Main Content

Wij adviseren vanuit inwonersperspectief

Met ingang van 1 november 2016 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Arnhem de Adviesraad Arnhem ingesteld.

De Adviesraad Arnhem is een onafhankelijk adviesorgaan van Burgemeester en Wethouders. Het streven is dat alle burgers van Arnhem optimaal kunnen meedoen in de samenleving. Met het belang van Arnhemmers voor ogen, toetst de raad de plannen en de uitvoering kritisch en gaat te rade bij de inwoners van Arnhem. Doet de gemeente haar werk goed? Vallen er geen groepen tussen de wal en het schip?

De Adviesraad doet dit vanuit drie afzonderlijke adviesraden: de adviesraad Jeugdhulp, de adviesraad Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de adviesraad W&I (Werk en Inkomen).

De adviesraden geven gevraagd en ongevraagd advies aan het College over de ontwikkeling en uitvoering van het beleid op het gebied van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet, inclusief armoedebeleid, schuldhulpverlening, werk en inkomen. Iedere adviesraad adviseert op zijn eigen terrein. Op overkoepelende beleidsterreinen wordt er nauw samengewerkt aan gemeenschappelijke adviezen.

Meer over de werkwijze en de rol van de Adviesraad Arnhem leest u in de Verordening en het Huishoudelijk reglement.

Heeft u een vraag voor één van de Adviesraden, neemt u dan contact op via het algemene e-mail adres: info@adviesraadarnhem.nl

Jeugdhulp

Werk & Inkomen

Wmo

Nieuws

De adviesraden Jeugdhulp en Wmo zoeken nieuwe leden per 1 januari 2020

De adviesraden, bestaande uit vrijwilligers, geven gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Arnhem. De gemeente Arnhem heeft de verantwoordelijkheid in de uitvoering van taken voor de Wet Jeugdhulp, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet. Deze wetten worden sinds 2015 door gemeenten uitgevoerd. Zij laat zich hierbij …

Financiële situatie Sociaal Domein

Naar aanleiding van de collegebrief d.d. 11 december 2018 over de financiële ontwikkelingen in het zorgdomein, is er vanuit de drie Adviesraden begin 2019 diverse malen overleg geweest met betrokken beleidsambtenaren van de gemeente Arnhem. Uit deze overleggen is een advies voortgekomen dat op 8 april jl. is aangeboden aan het college van B&W. Inmiddels is de Perspectiefnota 2020-2024 …

Meer nieuwsberichten