Main Content

Wij zijn er om jou te helpen

Met ingang van 1 november 2016 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Arnhem de Adviesraad Arnhem ingesteld.

De Adviesraad Arnhem is een onafhankelijk adviesorgaan van Burgemeester en Wethouders. Het streven is dat alle burgers van Arnhem optimaal kunnen meedoen in de samenleving. Met het belang van cliënten voor ogen, toetst de raad de plannen en de uitvoering kritisch en gaat te rade bij de inwoners van Arnhem. Doet de gemeente haar werk goed? Vallen er geen groepen tussen de wal en het schip?

De Adviesraad doet dit vanuit drie afzonderlijke adviesraden: de adviesraad Jeugdhulp, de adviesraad Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de adviesraad W&I (Werk en Inkomen).

De adviesraden geven gevraagd en ongevraagd advies aan het College over de ontwikkeling en uitvoering van het beleid op het gebied van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet, inclusief armoedebeleid, schuldhulpverlening, werk en inkomen. Iedere adviesraad adviseert op zijn eigen terrein. Op overkoepelende beleidsterreinen wordt er nauw samengewerkt aan gemeenschappelijke adviezen.

Meer over de werkwijze en de rol van de Adviesraad Arnhem leest u in de Verordening en het Huishoudelijk reglement.

Heeft u een vraag voor één van de Adviesraden, neemt u dan contact op via het algemene e-mail adres: info@adviesraadarnhem.nl

Jeugdhulp

Werk & Inkomen

Wmo

Nieuws

De gemeente vraagt naar uw ervaring met Dagbesteding en Begeleiding (Wmo)

De Adviesraad Wmo deelt onderstaande oproep van de gemeente Arnhem graag via deze website. Een werkgroep vanuit de Adviesraad Wmo is betrokken bij het proces van de nieuwe aanbesteding en heeft de gemeente Arnhem geadviseerd ervaringen bij de gebruikers en/of hun mantelzorger van de producten Dagbesteding en Begeleiding op te halen en mee te nemen in de nieuwe aanbesteding. Bij deze graag uw …

Jaarverslagen 2018

In het jaarverslag 2018 leggen de drie Adviesraden Sociaal Domein: Jeugdhulp – Werk & Inkomen en Adviesraad WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) verantwoording af over de verrichte werkzaamheden van het afgelopen jaar. Tevens zijn in het verslag de voornemens voor het lopende jaar 2019 opgenomen. Basis voor de werkzaamheden van de adviesraden zijn de “Verordening” en het “Huishoudelijk …

Meer nieuwsberichten