Wij adviseren vanuit inwonersperspectief

Met ingang van 1 november 2016 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Arnhem de Adviesraad Arnhem ingesteld.

De Adviesraad Arnhem is een onafhankelijk adviesorgaan van Burgemeester en Wethouders. Het streven is dat alle burgers van Arnhem optimaal kunnen meedoen in de samenleving. Met het belang van Arnhemmers voor ogen, toetst de raad de plannen en de uitvoering kritisch en gaat te rade bij de inwoners van Arnhem. Doet de gemeente haar werk goed? Vallen er geen groepen tussen de wal en het schip?

De Adviesraad doet dit vanuit twee afzonderlijke adviesraden: de adviesraad Jeugd & Wmo en de adviesraad Werk & Inkomen.

De adviesraden geven gevraagd en ongevraagd advies aan het College over de ontwikkeling en uitvoering van het beleid op het gebied van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet, inclusief armoedebeleid, schuldhulpverlening, werk en inkomen. Iedere adviesraad adviseert op zijn eigen terrein. Op overkoepelende beleidsterreinen wordt er nauw samengewerkt aan gemeenschappelijke adviezen.

Meer over de werkwijze en de rol van de Adviesraad Arnhem leest u in de Verordening en het Huishoudelijk reglement.

Heeft u een vraag voor één van de Adviesraden, neemt u dan contact op via het algemene e-mail adres: info@adviesraadarnhem.nl

Nieuws

  • Inspiratiebijeenkomst dinsdag 21 juni 2022
    De Adviesraad Werk & Inkomen, werkgroep werk, heeft op 21 juni een inspiratiebijeenkomst georganiseerd in Arnhem. Hiervoor waren diverse ambtenaren van de gemeente uitgenodigd evenals een aantal medewerkers van andere organisaties. De bijeenkomst was een groot succes en heeft geleid tot interessante discussies en vragen. Juist door het vanuit diverse invalshoeken in gesprek gaan kom je tot mooie resultaten. In ieder geval heeft het enthousiasme van de aanwezigen uitgenodigd tot een herhaling.
  • Vacature Adviesraad Werk & Inkomen
    Voor de werkgroep Inkomen (ondersteuning: armoede/schulden, inburgeraars) zoeken we nieuwe leden die onafhankelijk zijn, initiatiefrijk, oplossingsgericht, teamspeler en vanuit algemeen belang kunnen denken; voorkeur gaat uit naar ZZP er, ondernemer of iemand met een migratie-achtergrond.  Voor meer informatie of interesse stuur een mailtje naar: info@adviesraadarnhem.nl 
  • Interview scheidende voorzitters Adviesraden Jeugdhulp en Wmo
    Link naar artikel: Artikel Arnhemse Koerier van 1 november 2020: