Main Content

Wij zijn er om jou te helpen

Met ingang van 1 november 2016 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Arnhem de Adviesraad Arnhem ingesteld.

De Adviesraad Arnhem is een onafhankelijk adviesorgaan van Burgemeester en Wethouders. Het streven is dat alle burgers van Arnhem optimaal kunnen meedoen in de samenleving. Met het belang van cliënten voor ogen, toetst de raad de plannen en de uitvoering kritisch en gaat te rade bij de inwoners van Arnhem. Doet de gemeente haar werk goed? Vallen er geen groepen tussen de wal en het schip?

De Adviesraad doet dit vanuit drie afzonderlijke adviesraden: de adviesraad Jeugdhulp, de adviesraad Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de adviesraad W&I (Werk en Inkomen).

De adviesraden geven gevraagd en ongevraagd advies aan het College over de ontwikkeling en uitvoering van het beleid op het gebied van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet, inclusief armoedebeleid, schuldhulpverlening, werk en inkomen. Iedere adviesraad adviseert op zijn eigen terrein. Op overkoepelende beleidsterreinen wordt er nauw samengewerkt aan gemeenschappelijke adviezen.

Meer over de werkwijze en de rol van de Adviesraad Arnhem leest u in de Verordening en het Huishoudelijk reglement.

Heeft u een vraag voor één van de Adviesraden, neemt u dan contact op via het algemene e-mail adres: info@adviesraadarnhem.nl

Jeugdhulp

Werk & Inkomen

Wmo

Nieuws

Nieuwjaarstoespraak 2019

Op 8 januari vond de drukbezochte nieuwjaarsreceptie plaats van de gezamenlijke Adviesraden Arnhem met als thema: durf niet alleen te spreken, durf ook te luisteren, laat geen stemmen verloren gaan. Hanneke Bakx, voorzitter van de  Adviesraad Jeugdhulp benadrukte mede namens de andere Adviesraden (W&I en WMO) dat de raad er is voor alle Arnhemmers en hun verhalen, vooral voor hen die minder …

Eigen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wijzigt per 1 januari 2019

De Adviesraad Wmo brengt u graag op de hoogte van de wijzigingen met betrekking tot het betalen van de eigen bijdrage wanneer u ondersteuning krijgt vanuit de Wmo. In 2019 is eigen bijdrage Wmo maximaal € 17,50 Vanaf 2019 verandert de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dan betaalt iedereen maximaal € 17,50 per periode van 4 weken. Tot …